Sprejem v center

Postopek sprejema, premestitve in odpusta ureja Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva.
Obrazec (vlogo) za sprejem najdete s klikom na to povezavo.

POSTOPEK ZA SPREJEM V ZAVOD CENTER ZA VARSTVO IN DELO GOLOVEC:

1. Vloga za sprejem
2. Uvodni razgovor
3. Obravnava prošnje s strani komisije za sprejeme, premestitve in odpuste
4. Sklenitev dogovora

POSTOPEK ZA SPREJEM V INSTITUCIONALNO VARSTVO:

1. Prošnjo za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo, vloži uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik na obrazcu (v prilogi institucionalno varstvo). V kolikor je uporabniku odvzeta poslovna sposobnost, lahko prošnjo vloži in podpiše njegov zakoniti zastopnik oz. skrbnik!
Prošnji je potrebno priložiti:
• potrdilo o državljanstvu in potrdilo o stalnem prebivališču (ali na vpogled osebni dokument, ob vložitvi se naredi zaznamek)
• odločbo pristojnega organa oziroma izvedensko mnenje pristojne komisije, izdano v postopku uveljavljanja pravic po drugih predpisih
• odločba prisojnega organa ali so podaljšane roditeljske pravice oz. skrbništvo
• izjavo o načinu plačila storitve s strani tretje osebe (če bo za uporabnika storitev delno ali v celoti plačeval kdo drug, se le-ta za plačilo zaveže z izjavo, ki se priloži prošnji. V primeru, da uporabnik in njegovi svojci ne bodo sami v celoti plačevali storitve, je potrebno pri pristojnem centru za socialno delo vložiti zahtevo za oprostitev plačila socialno varstvene storitve)
• zdravniško mnenje o zdravstvenem stanju, staro največ mesec dni, ki ga poda osebni zdravnik (če le-to ni razvidno iz dokazila iz prejšnje alineje)

2. Svetovalni delavec opravi uvodni razgovor z uporabnikom in družino oziroma skrbnikom, kjer se podrobneje predstavijo programi, ki jih nudimo. Uporabniki pa povedo, kakšne so njihove želje, pričakovanja glede namestitve.

3. Prošnjo za vključitev obravnava komisija za sprejeme, premestitve in odpuste. V kolikor je prošnja popolna, upravičenec pa izpolnjuje pogoje in so na voljo proste kapacitete, se uporabnika sprejeme. V nasprotnem primeru se uporabnika uvrsti na seznam čakajočih za sprejem in se ga o tem obvesti v roku, ki ne sme biti daljši od dveh mesecev od prispetja popolne prošnje. Če komisija ugotovi, da uporabnik ni upravičen do storitve oziroma zavod ne izvaja storitve, ki jo uporabnik potrebuje, sklene, da se prošnja zavrne, o čemer se izda odločba.

4. Ob sprejemu se sklene dogovor, ki določa obveznosti in pravice uporabnika in tudi vsebino ter obseg storitev, ki jih zavod nudi. Dogovor se posreduje pristojnemu centru za socialno delo, ki izda odločbo o vključitvi/namestitvi v zavod.

POSTOPEK ZA SPREJEM V STORITEV VODENJE, VARSTVO TER ZAPOSLITEV POD POSEBNIMI POGOJI

1. Prošnjo za sprejem ali premestitev v dnevno varstvo vloži uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik na obrazcu (v prilogi vodenje, varstvo ter zaposlitev). V kolikor je uporabniku odvzeta poslovna sposobnost, lahko prošnjo vloži in podpiše njegov zakoniti zastopnik oz. skrbnik!
Prošnji je potrebno priložiti:
• potrdilo o državljanstvu in potrdilo o stalnem prebivališču (ali na vpogled osebni dokument, ob vložitvi se naredi zaznamek)
• odločbo pristojnega organa oziroma izvedensko mnenje pristojne komisije, izdano v postopku uveljavljanja pravic po drugih predpisih
• odločba prisojnega organa ali so podaljšane roditeljske pravice oz. skrbništvo
• zdravniško mnenje o zdravstvenem stanju, staro največ mesec dni, ki ga poda osebni zdravnik (če le-to ni razvidno iz dokazila iz prejšnje alineje),

2. Svetovalni delavec opravi uvodni razgovor z uporabnikom in družino oziroma skrbnikom, kjer se podrobneje predstavijo programi, ki jih nudimo. Uporabniki pa povedo, kakšne so njihove želje, pričakovanja glede vključitve.

3. Prošnjo za vključitev obravnava komisija za sprejeme, premestitve in odpuste. V kolikor je prošnja popolna, upravičenec pa izpolnjuje pogoje in so na voljo proste kapacitete, se uporabnika sprejeme. V nasprotnem primeru se uporabnika uvrsti na seznam čakajočih za sprejem in se ga o tem obvesti v roku, ki ne sme biti daljši od dveh mesecev od prispetja popolne prošnje. Če komisija ugotovi, da uporabnik ni upravičen do storitve oziroma zavod ne izvaja storitve, ki jo uporabnik potrebuje, sklene, da se prošnja zavrne, o čemer se izda odločba.

4. Ob sprejemu se sklene dogovor, ki določa obveznosti in pravice uporabnika in tudi vsebino ter obseg storitev, ki jih zavod nudi. Dogovor se posreduje pristojnemu centru za socialno delo, ki izda odločbo o vključitvi/namestitvi v zavod.