Zgodovina centra

POMEMBNEJŠI MEJNIKI V ZAVODU
V hiši na Golovcu je bila najprej otroška bolnišnica in nato internat današnje Osnovne šole s prilagojenim programom Glazija Celje. Nekateri naši varovanci so že takrat živeli v njem.

Leta 1982 je bil izdelan prvi idejni program za institucionalno varstvo odraslih oseb s posebnimi potrebami in delavnic pod posebnimi pogoji, ki ga je izdelal dr. Mirko Galeša. Pobudniki so bili predvsem starši, ki so pri aktivnostih za ustanovitev centra tudi
aktivno sodelovali.

Leta 1983, točneje 3. oktobra, je zasedal prvi Svet staršev v sestavi: S. Brglez, D. Vilč, A. Kropušek, R. Kopušar, V. Mirnik, A. Bevc, S. Simončič.

Leta 1983 so občine Celje, Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Velenje in Žalec združile sredstva za selitev delavnic pod posebnimi pogoji in ustanovitev Centra za varstvo in delo Golovec.

Oktobra leta 1983 smo sprejeli prvih 38 varovancev, za katere je skrbelo 18 zaposlenih. Prva ravnateljica je bila ga. Lidija Hrnčič Tominšek, prof. defektologije.

Leta 1984 se število varovancev poveča na 53. Center se uspešno povezuje z okoljem in številnimi delovnimi organizacijami.

Leta 1985 je za 59 varovancev skrbelo 21 zaposlenih. Center je navezal stike s sorodnim centrom v Šibeniku in varovanci so pri njih gostovali. Hiša na Golovcu je postala pretesna, začele so se aktivnosti za izgradnjo prizidka.

Leta 1986 se Center tudi uradno registrira, z dnem ustanovitve 31.10.1986 postane samostojna delovna organizacija. Vanj je bilo vključenih že 67 varovancev in potrebno je bilo organizirati nove oblike zaposlitev in nove možnosti za preživljanje prostega časa.

Leta 1987 je bilo potrebno za 68 varovancev pridobiti več življenjskega prostora. Nastal je nov idejni projekt za prizidek, ki pa zaradi zaostritve gospodarske situacije ni bil realiziran.

Leta 1988 se je število varovancev ustalilo, prostorski in organizacijski problemi pa so bili vse večji. Delavnice so postale pretesne in spalnice prepolne. Slabi delovni pogoji so negativno vplivali na varovance in zaposlene.

Leta 1989 je s 74 varovanci delalo le 26 zaposlenih, naraščale so potrebe po domskem varstvu in stiska je bila vse večja. Realizirana je bila prva širitev in posodobitev lesne delavnice.

Leta 1990 je Center z 79 varovanci in 26 zaposlenimi poskušal rešiti nakopičene težave tako, da so odprli peto delavnico, pridobili nov proizvodni program, okrepili svetovalno službo in uvedli novejši individualiziran in sistematični pristop obravnave varovancev. Vodenje zavoda je prevzela ga. Ana Junger, dipl. psihologinja.

Leta 1991 je bilo v Centru 86 varovancev, 12 se jih je preselilo v prvo dislocirano enoto v Žalcu. Domske skupine so bolj zaživele kot družinske skupnosti. Prvič smo letovali v manjših skupinah na morju, v planinah in zdraviliščih.

Leta 1992 je bilo v Centru 90 varovancev, uvedli smo nove programe lastne proizvodnje, okrepili zdravstveno službo. Postali smo državni javni zavod.

Leto 1993 je bilo vključenih 93 varovancev, za katere je skrbelo 32 zaposlenih. Iskali smo nove oblike povezovanja z okoljem, prostovoljno delo, organizirali smo regijske športne igre, pripravljali razstave. Jeseni smo odprli drugo dislocirano enoto za proizvodnjo lesenih izdelkov in šiviljsko delavnico.

Leta 1994 je bilo vključenih 100 varovancev, širili smo možnosti zaposlitve s pridobivanjem novih kooperantov in razvijanjem lastnih proizvodnih programov, uvedli smo mobilno obravnavo, sodelovali na športnih srečanjih in kulturnih prireditvah. Z odprtjem bivalne enote smo delno rešili problem prenatrpanih bivalnih prostorov.

Leta 1995 je bilo vključenih 106 varovancev, delo je potekalo na štirih lokacijah v petih domskih skupinah in sedmih zaposlitvenih skupinah.

Leta 1996 so potekale aktivnosti za otvoritev nove bivalne enote.

Leta 1997 smo z odprtjem nove bivalne enote razbremenili dom Golovec in zagotovili kvalitetnejše pogoje za bivanje varovancev. Luč so ugledale tudi nove delavnice za ročna dela na Lavi.

Od leta 1997 do leta 2000 smo se ukvarjali predvsem s projekti za izboljšanje delovnih in življenjskih pogojev varovancev in zaposlenih.

Leta 2000 smo imeli vključenih 128 varovancev, zaposlenih je bilo 51 delavcev. Vključili smo tudi delo 33 študentov in dijakov ter 10 oseb nadomestne civilne službe, prostovoljcev in delavcev prek javnih del. Izvajali smo razne interesne dejavnosti in projekte. V tem letu smo pridobili dodatne prostore za izvajanje grafičnega programa in obnovili dom na Golovcu.

Leta 2001 smo imeli vključenih 134 varovancev, zaposlenih je bilo 51 delavcev, vključevali smo delo študentov, dijakov in oseb nadomestne civilne službe ter delavcev preko javnih del. V tem letu smo zagotovili boljše pogoje šiviljske delavnice, funkcionalna preureditev delavnic ročnih del za delo v manjših skupina in uredili okolico doma na Golovcu. Izvajali smo razne interesne dejavnosti in projekte.

Leta 2002 smo imeli vključenih 137 varovancev, zaposlenih je bilo 53 delavcev, vključevali smo delo študentov, dijakov in oseb nadomestne civilne službe ter delavcev preko javnih del. Izboljšali smo pogoje dela v lesni delavnici in po vseh ostalih enotah.

Leta 2003 smo imeli vključenih 127 varovancev, zaposlenih je bilo 49 delavcev. 24.2.2003 je pričela z delom enota VDC Radeče, vanjo je bilo vključenih 13 varovancev. Enota VDC Žalec je bila vključena v regijski VDC Velenje. Izvajali smo razne športne, kulturne in druge aktivnosti in se aktivno vključevali in povezovali z okoljem.

Leta 2004 smo imeli vključenih 128 varovancev, zaposlenih je bilo 50 delavcev. Aktivno smo si prizadevali za selitev delavnic območne enote ročna dela, izboljšali pogoje za delo in življenje v vseh enotah, aktivno preživljali prosti čas in se vključevali v dogajanje v okolju.

Leta 2005 smo imeli vključenih 130 varovancev, zaposlenih je bilo 54 delavcev. Najpomembnejši dogodek je bil selitev v nove delavnice na Ostrožno. S tem so varovanci in zaposleni pridobili bistveno boljše pogoje za delo in preživljanje časa v delavnicah. Prešli smo na enoizmensko delo. Izvedli smo ogromno aktivnosti in se vključili v projekt EU za zaposlovanje dolgotrajno brezposelnih žensk – 5, sodelovali in bili uspešni pri pridobivanju sredstev za izven standardne dejavnosti. Ponosni smo tudi na vključitev našega varovanca v integrirano zaposlovanje v trgovini Baumax.

Leta 2006 je naš največji dosežek ustanovitev stanovanjske skupine in selitev štirih varovank v stanovanje. Izboljšali smo tudi delovne in bivalne pogojev vseh enotah. Preko EU socialnega sklada smo vključili še 5 žensk in sodelovali na vseh razpisih za pridobitev sredstev za izvajanje izven standardnih dejavnosti.

Leta 2007 smo imeli vključenih 129 uporabnikov, od tega 58 v institucionalnem varstvu. Udeležili smo se Letnih svetovnih iger SOS v Šanghaju na Kitajskem, kjer so sodelovale tri uporabnice našega zavoda in osvojile sedem medalj. Aktivno smo sodelovali z okoljem, tako smo v prostovoljno delo vključili učence iz OŠ Frana Roša, prostovoljno delo so v zavodu opravljali tudi študentki Fakultete za socialno delo in študent Fakultete za šport.

Leta 2008 smo dokončevali gradnjo nove bivalne enote na Ljubečni. V zavodu smo imeli vključenih 130 uporabnikov, od tega 60 v domskem varstvu. Nadaljevali smo sodelovanje s študenti različnih fakultet, ki so pri nas opravljali prostovoljno delo, izvajali smo tudi projekt Družbeno koristnega dela, kamor je bilo vključenih 19 oseb. Kandidirali smo tudi na razpise za zaposlovanje težje zaposljivih oseb preko Evropskega socialnega sklada, pri čemer
smo zaposlili štiri osebe.

Leta 2009, februarja, smo odprli novo Bivalno enoto Ljubečna, ki sprejme 30 uporabnikov. Namenjena in arhitektonsko prilagojena je tudi uporabnikom, ki so težje gibalno ovirani in osebam po poškodbi glave. Sobe so eno in dvoposteljne. Z novo bivalno enoto smo uporabnikom z raznimi zdravstvenimi težavami omogočili bivanje prilagojeno njihovim potrebam. Začeli pa smo izvajati tudi 24-urno institucionalno varstvo, ki je namenjeno uporabnikom, ki se zaradi različnih zdravstvenih in drugih omejitev ne morejo več vključevati v redni delovni proces v okviru storitve vodenje, varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji.

Leta 2010 je bilo v zavod vključenih 144 uporabnikov, od tega v domsko oskrbo 84 uporabnikov. Zaposlenih je bilo 79 delavcev. Aktivno smo se vključevali v okolje. S strani CSD Celje smo gostili delegacijo iz Črne Gore – tožilci, sodniki, direktorji centrov za socialno delo, predstavniki Ministrstva za delo in pravosodje in predstavniki UNICEF-a. V našem centru so dobili informacije o organizaciji in izvajanju projekta Družbeno koristno delo. Predstavljeno jim je bilo tudi delo in življenje naših uporabnikov in strokovno delo.

Leta 2011 smo aktivno skrbeli za strokovni razvoj delavcev, na vseh področjih delovanja aktivno zviševali kvaliteto storitev, spremenili celostno podobo centra (logotip centra). Sodelovali smo z organizacijo Linkage College, ki je del Linkage Commuity Trust iz Anglije in je vključena v projekt Leonardo da Vinci. Zagotavljajo visoko kvalitetno storitev in servis za zaposlovanje ljudi s posebnimi potrebami. V zavod je bilo vključenih 145 uporabnikov, zaposlenih smo imeli 85 delavcev.

Leta 2012 smo si na vseh področjih delovanja prizadevali za aktivno zviševanje kvalitete storitev. Na ravni zavoda smo izvedli 11 prireditev, 8 letovanj, kjer je letovalo več kot 100 uporabnikov in 28 spremljevalcev. Izvedli smo tudi zimovanje. Nadaljevali smo sodelovanje z organizacijo Linkage College, ki je del Linkage Commuity Trust iz Anglije in je vključena v projekt Leonardo da Vinci. Obiskali so nas v obliki manjših skupin zaposlenih, katere so zanimale vse storitve, ki jih nudimo.

Leta 2013 je bilo v zavod vključenih 144 uporabnikov in 86 zaposlenih. Izvedli smo 12 prireditev na ravni zavoda, 22 različnih izletov, tekmovanj, obiskov kulturnih in športnih prireditev. Delovalo je vek kot 33 interesnih dejavnosti in krožkov. Izvedli smo tudi 9 letovanj, kjer je letovalo 90 uporabnikov in zimovanje v Kranjski gori, ki se ga je udeležilo 21 uporabnikov.

Leta 2014 je bilo v zavod vključenih 140 uporabnikov in 93 zaposlenih. Na bivalni enoti Hudinja 2 je začela delovati nova enota dnevnega varstva, ki je namenjena uporabnikom, ki zaradi upada psihofizičnih sposobnosti potrebujejo mirnejše okolje in več individualne obravnave s strani strokovnih delavcev. Pridobili smo soglasje za izgradnjo prizidka na Bivalni enoti Hudinja 1.

Leta 2015 je bilo v zavod vključenih 139 uporabnikov in 90 zaposlenih. Pridobili smo gradbeno dovoljenje za prizidek na Bivalni enoti Hudinja 1. Skrbeli smo za strokovni razvoj strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev. Prav tako smo se aktivno vključevali v širše okolje in skrbeli za kvalitetno izvajanje naših storitev. En uporabnik se je udeležil specialne olimpijade, ki je potekala v Los Angelesu.

Leta 2016 so se nadaljevali postopki in aktivnosti za pričetek gradnje prizidka na Bivalni enoti Hudinja 1. Skrbeli smo za strokovni razvoj vseh zaposlenih in aktivno vključevanje v širše okolje na vseh ravneh in področjih delovanja.